PSYKOTERAPEUT

Vad är en psykoterapeut?


Legitimerad psykoterapeut har gått igenom en 3-årig påbyggnadsutbildning till psykoterapeut. Detta sker efter fullgjord grundutbildning i ett människovårdande yrke. När grundutbildningen slutförts (t ex till leg psykolog, socionom, leg sjuksköterska) och följts av 2 års arbete med psykoterapi i ganska stor omfattning kan hen söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi (s k ¨Steg-II¨). Under dessa 2 år sker arbetet under handledning av utbildad handledare i psykoterapi.

 Vissa grundutbildningar i männsikovårdande yrken innehåller redan en grundläggande psykoterapiutbildning (s k steg-i). Exempelvis psykologutbildningen innehåller en grundläggande  psykoterapiutbildning. Många andra yrkesgrupper genomför grundutbildningen i psykoterapi inom ramen för fristående utbildningar (s k steg-I-utbildning).  Detta gäller t ex socionom. 

Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (¨steg-II¨) består i en 3-årig utbildning där personen parallellt med studierna arbetar med psykoterapi. Efter att denne blivit godkänd i sin utbildning kan Socialstyrelsen ge ut legitimation och personen blir då legitimerad psykoterapeut; psykoterapeut är liksom legitimerad  psykoterapeut en skyddad titel. Titeln legitimerad psykoterapeut får bara användas i kombination med grundutbildning - exempelvis socionom/leg psykoterapeut eller leg psykolog/leg psykoterapeut.

Påbyggnadsutbildning till legitimerad psykoterapeut ger en omfattande kunskap om olika psykologiska, känslomässiga och existentiella problemområden, om diagnoser och personlighet, liksom en bra kunskap om olika psykoterapeutiska metoder för att hjälpa en klient att bearbeta sina svårigheter. Legitimerad psykoterapeut har en speciell kompetens i att självständigt bedriva psykoterapi och göra psykoterapeutiska bedömningar inför psykoterapi.

Titeln psykoterapeut är skyddad - är en s k skyddad yrkestitel -  medan kombinationer av ord som innehåller ¨terapeut¨  saknar skydd för närvarande. Personer utan formell utbildning kan därför i annonsering o d benämna sig  terapeut eller någon form av terapeut (t ex samtalsterapeut, hypnosterapeut).  

Det finns många s k diplomutbildningar av mycket varierande kvalité och omfattning förutom de olika grundutbildningarna i psykoterapi (steg-I-utbildningarna). Diplomutbildningar kan variera i såväl kvalité som omfattning. Diplomutbildningar kan i vissa fall motsvara grundutbildningar i psykoterapi medan andra kan omfatta endast ett fåtal utbildningsdagar. Vissa kan vara mycket seriösa medan andra i stort sett enbart leder till en titel som kan verka förtroendeingivande. Detta slags utbildningar beskrivs ofta som diplomerad samtalsterapeut, hypnosterapeut o d.  Läs mer om Psykoterapeut


Skillnader mellan psykiatriker, leg psykoterapeut och leg psykolog

Psykolog har genomfört en 5-årig grundutbildning vid universitet. Efter ett praktikår år fyllt av praktiskt psykologarbete kan psykolog ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation; psykologen blir då legitimerad psykolog. Titeln legitimerad psykolog är skyddad; personer som saknar utbildning/legitimation får därför inte titulera sig legitimerad psykolog. Leg psykolog arbetar även med andra uppgifter än psykologisk behandling. Leg psykolog kan arbeta inom andra verksamhetsområden som arbetsförmedling, kriminalvård, olika former av forskning, organisationsutveckling, elevvård, barn- och mödrahälsovård, primärvård, geriatrik, neuropsykologi m m.

Om psykolog vidareutbildar sig efter psykologexamen kan det leda till att leg psykolog kan bli legitimerad psykoterapeut eller s k specialist i psykologi  beroende på vilken utbildningsväg leg psykolog väljer. Leg psykoterapeut kan ha olika former av grundutbildning som t ex socionom, leg läkare. Titeln leg psykoterapeut ska alltid anges tillsammans med psykoterapeutens grundutbildning; t ex socionom/leg psykoterapeut.

Även titeln psykoterapeut är en skyddad yrkestitelEndast de personer som genomgått utbildning till psykoterapeut får kalla sej psykoterapeut. Utbildningen är en specialisering mot att ha kompetens att självständigt bedriva psykoterapi. 

I Sverige har legitimerad psykoterapeut har ingen rättighet att skriva ut medicin, ge sjukskrivningar o d om leg psykoterapeut inte dessutom har legitimation som läkare/psykiatriker. 

Psykiatriker har börjat med att utbilda sig till legitimerad läkare och har därefter specialiserat sig i psykiatri och psykiatriska sjukdomar. Psykiatriker har rätt att skriva ut medicin och att sjukskriva. Psykiatriker har grundläggande utbildning i psykoterapi. Psykiatriker kan precis som andra relevanta yrkesgrupper söka en påbyggnadsutbildning i psykoterapiPrecis som andra yrkesgrupper kan psykiatriker söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi efter 2 års arbete med psykoterapi under handledning.  

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35